Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti PROBYTEX spol. s r. o., sídlem K Jezeru 190/10, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ 258 56 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 22292 (dále jen „zhotovitel“) pro uzavírání smluv o dílo prostřednictvím dálkového přístupu do elektronického systému zhotovitele na internetové adrese http://erozrys.probytex.cz/cz a pro realizaci díla (dále jen „obchodní podmínky“).

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Kontaktní a fakturační údaje zhotovitele jsou: PROBYTEX spol. s r.o., K Jezeru 190/10, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ: 25856723, DIČ: CZ25856723, zápis v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22292, email: probytex@probytex.cz, provozovna: Místecká 845, Paskov (průmyslový areál naproti Biocelu Paskov), Tel.: +420730519450-p.Prusek-vedoucí NC, email: vyroba@probytex.cz ;info@rezanilamina.cz.
  2. Tyto obchodní podmínky zhotovitele jsou umístěny na internetové adrese:

http://erozrys.probytex.cz/cz/content/show/rules

 1. Tyto obchodní podmínky zhotovitele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím dálkového přístupu objednatele do webového systému zhotovitele eRozrys-PROBYTEX sloužícího k tvorbě nářezových plánů, jejich optimalizaci, orientačního výpočtu spotřeby materiálu, stanovení předběžné ceny a práva a povinnosti při užívání webového systému. Předmětem smlouvy bude závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci objednávky, tj. zejména nářez a opracování materiálu dodaného objednatelem (nebude-li sjednána i dodávka materiálu) a závazek objednatele uhradit za poskytnuté služby cenu díla. 
 2. Komunikace na dálku vedoucí k uzavření smlouvy probíhá přes optimalizační webový systém eRozrys-PROBYTEX na webové stránce umístněné na internetové adrese http://erozrys.probytex.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), kdy systém slouží ke tvorbě nářezových plánů, jejich optimalizaci, výpočtu orientační spotřeby materiálu, tvorbě předběžné ceny a k zadání objednávky na konkrétní truhlářskou výrobu.
 3. Webový systém umožňuje využití služeb zhotovitele a učinění objednávky pouze při současné registraci objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo za dále uvedených podmínek zrušit registraci (uživatelský účet) či neuzavřít smlouvu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se zájemce řádně zaregistruje a vyplní on-line formulář objednávky, včetně vyplnění fakturačních údajů, odešle objednávku, zhotovitel potvrdí registraci prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při registraci a neodmítne objednávku do 3 dnů od jejího odeslání. Není-li registrace odmítnuta/zrušena do 3 pracovních dnů, má se za to, že je potvrzena.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany a objednatel učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
 6. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Registrovaný objednatel může bez omezení využívat webový systém. Nářezové plány a jejich optimalizace (dále jen „optimalizace“) provedené v internetovém systému eRozrys – PROBYTEX mohou být následně využity ke zpracování jen v nářezovém centru zhotovitele na adrese  Místecká 845, Paskov, kdy toto místo je i místem předání a převzetí objednaných služeb formou opracovaného materiálu (dále jen „místo plnění“).  
 9. Veškeré údaje zadané do webového systému a optimalizace provedené v něm jsou zaznamenávány a mohou být analyzovány administrátorem systému eRozrys – PROBYTEX.
 10. Objednatel může provádět úpravy optimalizací do fáze, než potvrdí objednávku funkcí „odeslat do výroby (vyrobit)“.
 11. Objednávka bude zpracována na materiálu, který dodá objednatel zhotoviteli do místa plnění. Nedodá-li objednatel materiál ani do 6 měsíců od učinění objednávky, vyhrazuje si zhotovitel právo tuto objednávku stornovat. Storno bude oznámeno na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce a vliv na storno nemá skutečnost, že e-mail nebude objednatelem přečten či mu doručen.
 12. Na základě individuální domluvy mezi zhotovitelem a objednatelem lze sjednat zajištění materiálu potřebného pro provedení díla zhotovitelem na náklady objednatele.
 13. Objednávka bude fyzicky zpracována (vyrobena) nejméně do 5-ti pracovních dnů od doručení materiálu do místa plnění. U náročnějšího či složitějšího díla bude sjednán individuální termín plnění. 
 1. uživatelský účet
  1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět optimalizace a objednávky k jejich realizaci, tzn. výrobě (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb a příp. materiálu je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání jsou zhotovitelem považovány za úplné a správné a zhotovitel nenese odpovědnost za jejich neúplnost či nesprávnost. Objednatel je plně odpovědný za objednávky zadané přes svůj účet jakož i za zadané údaje, tj. zvolený materiál, vybrané hrany a jeho parametry, délky a šířky zadaných rozměrů dílců, počty kusů, určení směru (orientace) lét či vzoru a zavazuje se k úhradě odměnu za provedení díla.   
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Zhotovitel může zrušit přístup do systému nebo zrušit uživatelský účet trvale, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, nebo přestane-li objednatel splňovat podmínky pro registraci či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze  smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo jsou objednatelem po dobu min. 6 měsíců nebo v nepřiměřeném počtu pouze vytvářeny optimalizace bez následných objednávek k jejich realizaci.
  6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. uzavření smlouvy
  1. Veškerá optimalizace, včetně množství potřebného materiálu a cen na webových stránkách je předběžná a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu na realizaci optimalizací. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně předběžných cen. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a za ceny upřesněné v rámci realizace konkrétní optimalizace.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením opracovaného materiálu a dopravou. Doprava probíhá vždy na náklady objednatele.
  4. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „odeslat do výroby“. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky provede kontrolu objednatele dle provedené registrace. Po obdržení objednávky zhotovitel objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“) obdržení objednávky, kdy odeslání tohoto potvrzení neznamená uzavření smlouvy. Nebude-li následně zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele sděleno, že jeho registrace byla zrušena nebo že objednávka nebude akceptována, považuje se uplynutím 3 pracovních dnů od obdržení objednávky smlouva za uzavřenou.
  5. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  7. Smlouva je vždy uzavírána jednorázově bez opakování plnění. Pro další plnění musí být provedena nová objednávka a uzavřena nová smlouva.
  8. Odesláním objednávky činí objednatel současně výslovnou žádost, aby zhotovitel započal s plněním svých povinností a realizací objednávky jakmile dojde k uzavření smlouvy.

 

 1. cena služeba Platební podmínky
  1. Ceny služeb jsou na webových stránkách uváděna v  korunách českých bez DPH a včetně DPH.
  2. Cena musí být uhrazena při převzetí provedeného díla (realizované výroby).
  3. Cena vygenerována systémem eRozrys - PROBYTEX spol. s r.o. je cenou za službu zpracování materiálu (formátování a olep dílců), nikoli za materiál.
  4. Ceny vytvořené optimalizačním systémem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených systémem. Standardním zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další jiné výrobní operace se řídí dle ceníku zhotovitele, nebo jsou naceňovány individuálně pracovníkem zhotovitele.
  5. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem eRozrys – PROBYTEX, a to s ohledem na nutnost konkrétních prací vyplývajících z objednávky nedefinovaných v optimalizaci avšak nutných k provedení díla. Konečná cena – bude-li odlišná od předběžné ceny o více než 10 % bude vždy objednateli zaslána k odsouhlasení a teprve po vyjádření souhlasu ze strany objednatele bude objednávka realizována. Nebude-li souhlas udělen do 3 dnů od zaslání upřesněné ceny, považuje se objednávka ze strany objednatele za stornovanou (tedy že odstoupil od smlouvy).
  6. Při uzavření smlouvy objednatel výslovně souhlasí s tím, že faktura za služby mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě, kdy tuto fakturu vystaví zhotovitel po uhrazení celé ceny za dílo a tuto zašle objednateli e-mailovou formou na e-mailový kontakt objednatele uvedený při provádění registrace.
  7. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  8. Po převzetí zpracovaného materiálu objednatelem již zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická poškození (škrábance, odštíplé lamino atd.).

 

 1. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb a provádění prací na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  5. Objednatel není oprávněn při užívání webového rozhraní obchodu použít mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníku zhotovitele, a který je v souladu s jeho určením.
  6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění a za záruky
  1. Záruční doba na celý rozsah díla činí 6 měsíců a počíná běžet ode dne předání materiálu s provedenými pracemi bez vad.
  2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má jím provedené dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, přičemž odpovídá za to, že jím poskytnuté práce budou po dobu záruční doby způsobilé k použití pro sjednaný jinak obvyklý účel nebo že si zachová sjednané jinak obvyklé vlastnosti. Za vady, které se projeví v záruční době, neodpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny z důvodů na straně objednatele nebo třetí osoby oprávněné objednatelem k nakládání s materiálem opracovaným zhotovitelem nebo jestli vadu způsobila vnější událost a nikoliv zhotovitel.
  3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedených pracích vada, objednatel písemně, e-mailem na adresu probytex@probytex.cz ;info@rezanilamina.cz  nebo telefonicky oznámí zhotoviteli výskyt vady, tuto popíše resp. uvede jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení a neuvedl-li jaký nárok vznáší, pak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Reklamaci je objednatel oprávněn učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo ji při náležité pozornosti měl zjistit.
  4. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a vadu je povinen odstranit do 30 dnů od doručení reklamace. Objednatel musí poskytnout veškerou nezbytnou součinnosti nutnou pro odstranění vady, zejména poskytnout zhotoviteli materiál, na kterém má být vada odstraněna.
  5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu běží ode dne jejího předání objednateli nová záruční doba v délce uvedené v bodu 6.1. tohoto článku.
  6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění zhotovitele užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
  7. Nelze-li vadu odstranit, má objednatel právo na přiměřenou slevu. Brání-li vada užívání materiálu, na němž byla provedeny práce zhotovitelem, pak má objednatel nárok na výměnu zhotovitelem provedeného díla (postačí-li pouze části pak dané části) za bezvadné, včetně dodání nového materiálu, na němž byly práce provedeny.
  8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly tím, že objednatel s předmětem jeho plnění nakládal v rozporu s běžným užíváním či pokyny zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá zejména za mechanická poškození apod. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí, nebo třetí osobou, s níž zhotovitel při poskytování služeb nespolupracoval.
  9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

 

 1. odstoupení od smlouvy – Při uzavřeni smlouvy se spotřebitelem
  1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, které byly prováděny dle objednávky objednatele, tzn. bylo-li dílo provedeno s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, jejíž předmětem je poskytování služeb a podnikatel začal s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednateli zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 
  3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel, je-li v pozici spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, tzn. od odeslání objednávky (nebyla-li tato následně odmítnuta). Odstoupení od  smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího probytex@probytex.cz.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

 

 1. ochPrana osobních údajů
  1. Zhotovitel zajišťuje ochranu osobních údajů objednatele, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR"). Uzavřením smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli souhlas ke zpracovávání osobních údajů za dále uvedených podmínek.
  2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání/adresa bydliště, identifikační číslo/datum narození, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje nikdo zhotoviteli nezpracovává.
  3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, tzn. výhradně pro vnitřní potřebu zhotovitele. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
  4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence zhotovitele a jeho právních nástupců, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, správné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Objednatel při uzavření smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele a se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) zhotovitele na elektronickou adresu, kterou objednatel uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Objednatel může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty zhotovitele.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je provedení díla možné objednáno na webové stránce a je možné závazky zhotovitele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Doručování
  1. Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou objednatelem v objednávce.
  2. Zpráva je doručena:
 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2.  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. závĚrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2020.